Alle onderstaande cursussen zijn online cursussen per direct on demand te volgen. De vermelde data bij de cursussen kloppen niet.

Gegeven door enthousiaste docenten op academisch niveau

Alle onderstaande cursussen zijn online cursussen per direct on demand te volgen. De vermelde data bij de cursussen kloppen niet.

Als je je aanmeldt voor een cursus ontvang je van ons binnen 15 minuten een mail met inloggegevens en dan kan je de cursus direct volgen via het online platform van MR. in opleidingen.

Heb je nog vragen? Wij staan je graag te woord. 

 

 

×

Nieuwe cursist

hellooooo
3

Videotutorial: EU migratierecht (regulier)

Tijdens deze videotutorial wordt het EU migratierecht door een expert in deze materie samen met je doorgenomen. Je krijgt een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen. Bespreking van de recente nationale rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie EU zorgt ervoor dat je na het volgen van deze videotutorial weer volledig up-to-date bent op het gebied van het EU-migratierecht.

mr. Aniel Pahladsingh
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: De gewijzigde NOW per 3 april 2020

In dit videotutorial licht niemand minder dan prof.mr.dr. Ruben Houweling de definitieve NOW-regeling (incl. de wijziging per 3 april) toe. Deze video kan je nu op ieder gewenst moment bekijken na aanmelding voor deze cursus. De onderstaand genoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Arbeidsrechtelijke vragen in tijden van corona

Mr.dr. Pascal Kruit behandelt tijdens deze tutorial een vijftal veelvoorkomende arbeidsrechtelijke kwesties in tijden van de coronacrisis. Deze video kan je nu op ieder gewenst moment bekijken na aanmelding voor deze cursus. De onderstaand genoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Actualiteiten Inreisverbod 2021

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht.

mr. Aniel Pahladsingh
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: NOW per 1 mei + OVO

Op 1 mei jl. is de NOW opnieuw gewijzigd. Onder omstandigheden kunnen werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een concern toch in aanmerking komen voor een subsidie. Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling schetst kort de essentiële bepalingen en risico’s van NOW 1, 2 en 3. In het tweede deel van dit tutorial staat hij stil bij recente ontwikkelingen op het terrein van overgang van onderneming.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Verdedigen in strafzaken

Mr. Henk Peters (OvJ) doet alvast een vooruitblik op de modernisering van het wetboek van strafvordering en de gevolgen daarvan nu al voor de strafrechtpraktijk van vandaag. Daarnaast bespreekt hij diverse strafvorderlijke leerstukken mede aan de hand van met name zeer recente jurisprudentie.

mr. Henk Peters
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang (4 PO)

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. De meest recente jurisprudentie zal worden meegenomen bij de diverse onderwerpen.

mr. dr. Rob Keurentjes
mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
4 NOvA PO
26-02-2021
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
6

Videotutorial: Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang (6 PO)

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. De meest recente jurisprudentie zal worden meegenomen bij de diverse onderwerpen.

mr. dr. Rob Keurentjes
mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
6 NOvA PO
26-02-2021
300,-
6 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten bestuurs(proces)recht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. Sander Lely
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Het coronavirus en het contractenrecht

Het coronavirus zet contracten onder druk. Het gaat om een ‘van buiten’ komende oorzaak; het ultieme overmachtsfeit. Door externe omstandigheden komen contractuele verplichtingen onder druk te staan: de vraag is of degene die het contract ‘aan zijn zijde’ heeft in deze omstandigheden zonder meer nakoming kan vorderen. Welke mogelijkheden biedt het contractenrecht om geheel of gedeeltelijk onder de verplichting uit te komen of tijdelijk uit te stellen of inhoudelijk te reduceren? Anderzijds rijst de vraag welke mogelijkheden de coronacrisis aan de teleurgestelde schuldeiser biedt.

mr.dr. Luuk Reurich
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Actualiteiten letselschade

In deze cursus van een uur wordt op luchtige wijze (in vogelvlucht) stilgestaan bij enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van de letselschade. Ook staat de docent stil bij enkele gezaghebbende arresten. Hierbij komen ook interessante of leerzame uitspraken van lagere rechters en artikelen aan bod, die voor veranderingen zorgen (of kunnen gaan zorgen) binnen de letselschadepraktijk. Denk daarbij o.a. aan de nieuwe schadeposten die opkomen en die nu weinig of niet geclaimd worden, de huidige stand zaken ten aanzien van de te hanteren rekenrente. En hoe zit het nou met de affectieschade of het leerstuk van de relativiteit? De docent behandelt o.a. dit soort onderwerpen en tracht u te laten nadenken over de ontwikkelingen die zich nu in de letselschadepraktijk voordoen.

mr. Veeru Mewa
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst, wijziging en transitievergoeding

In de wet staat omschreven dat iedere werknemer recht heeft op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden. In de wettelijke systematiek wordt uitgegaan van ondeelbaarheid van de arbeidsovereenkomst. In de periode van september 2018 tot en met april 2020 heeft de Hoge Raad in de beschikkingen Kolom, Victoria en SIPOR echter een ruimhartige uitbreiding van de regeling rondom de transitievergoeding toegestaan. In deze video wordt aan de hand van een aantal concrete casusposities uitgelegd in welke gevallen de werknemer bij wijziging van de arbeidsovereenkomst toch aanspraak heeft op een transitievergoeding en hoe hiervan strategisch gebruik kan worden gemaakt in een ontbindingsprocedure.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten contractenrecht

De Hoge Raad en de wetgever laten zich op het gebied van het contractenrecht niet onbetuigd. Zo is de wetgever doende vergaande franchisewetgeving in te voeren en moeten de komende jaren twee consumentenrechtenrichtlijnen worden geïmplementeerd die het kooprecht ingrijpend gaan veranderen. Kortom, reden te over om tijdens de cursus van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en de gevolgen die het voor uw onderneming of uw cliënten heeft.

mr.drs. Jan Spanjaard
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Koop en verkoop roerende en onroerende zaken

Het kooprecht is de hoeksteen van het burgerlijke recht. Nergens wordt het Burgerlijk Wetboek verder getest dan in het kooprecht en dat is ook logisch. Kopen is namelijk iets dat we iedere dag doen. Ook in de juridische praktijk is de koopovereenkomst belangrijk. Niet in de laatste plaats door de belangen die er vaak mee gemoeid zijn. Toch kan er een hoop misgaan: niet op tijd klagen, niet in gebreke stellen, de schade onvoldoende op het netvlies hebben of niet helemaal scherp de consumentenrechten op het netvlies hebben en de vordering kan de prullenbak in gaan. Daar komt nog bij dat het consumentenkooprecht de komende jaren uitgebreid op de schop gaat. Reden te over dus om het kooprecht weer goed op te frissen. In deze cursus gaat Jan Spanjaard graag de discussie over koopovereenkomsten met u aan en geeft hij tips en tricks om goed beslagen ten ijs te komen, zodat de positie van uw onderneming of uw cliënt optimaal gewaarborgd is.

mr.drs. Jan Spanjaard
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Personen- en familierecht

Tijdens deze cursus zullen 3 familierechtelijke onderwerpen worden behandeld. Achtereenvolgens worden 1) het civiel jeugdrecht in tijd van corona 2) beschermingsmaatregelen meerderjarigen in coronatijd en 3) alimentatie in coronatijd. Na het volgen van deze cursus kunt u familierechtelijke vragen in tijden van de coronacrisis behandelen en toepassen in uw eigen praktijk.

mr. Annette van Riemsdijk
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Actualiteiten jeugdstrafrecht

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Uw expertise in het jeugdstrafrecht is daarom van groot belang en kan het verschil maken in een jeugdstrafzaak. In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken.

mr. Petra Breukink
4 NOvA PO
26-02-2021
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Opstellen en beoordelen huurovereenkomsten

Het opstellen van een huurovereenkomst lijkt voor een advocaat huurrecht gesneden koek. Even het juiste ROZ-model pakken, invullen, knippen en plakken van de afwijkingen die vorige keer gebruikt zijn en klaar. Was het maar zo eenvoudig...

mr. Elout Korevaar
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: EU Handvest voor grondrechten

Hoe en wanneer gebruik ik het EU-Handvest voor de Grondrechten? Heeft het een meerwaarde ten opzichte van het EVRM?  In deze cursus worden deze en vele andere vragen beantwoord. Dit is relevant, omdat de grondrechten van de Europese Unie (EU) een steeds grotere rol spelen en kunnen opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Het Handvest is, anders dan het EVRM, echter niet zonder meer van toepassing in alle zaken. Er moet sprake zijn van uitvoering van het EU recht. De toepasselijkheid ervan moet per geval worden beoordeeld. Deze cursus geeft hiervoor handvatten: u raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem.

mr. Aniel Pahladsingh
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Jeugdbeschermingsrecht / de Jeugdwet en de daaruit vloeiende complicaties

DEZE ONLINE CURSUS IS PER DIRECT BESCHIKBAAR. De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

mr. Leo Hendriks
Thomas Frohn
4 NOvA PO
26-02-2021
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Sociaal zekerheidsrecht, de participatiewet

In de cursus participatiewet komen de volgende aspecten aan bod: Tozo, gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte, meewerkingsverplichtingen in coronatijd, bestuurlijke boete, bewijsmiddelen en aanhangige wetsvoorstellen.

mr. Hans Nacinovic
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Slachtofferrecht: vordering benadeelde partij

Tijdens deze videotutorial worden recente ontwikkelingen besproken over de vordering benadeelde partij en de rechten van een slachtoffer in het strafproces. Je krijgt een compleet overzicht van komende en nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie en concrete tips uit de praktijk.

mr. Petra Breukink
mr. Laurens Kock
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
8

Online cursus: Actualiteiten arbeidsrecht in crisistijd

Sinds half maart staat de wereld op z’n kop! Het Covid-19-virus heeft grote impact op de arbeidsmarkt. Diverse sectoren worden ongekend hard getroffen waardoor veel werknemers hun baan (deels) dreigen te verliezen of zelfs al hebben verloren. De regering heeft nog niet eerder vertoonde steunpakketten geïntroduceerd die zowel bij werkgevers als werknemers tot veel vragen leiden. Tegelijkertijd draait ook de arbeidsrechtelijke rechtspraak door en zijn ook hier ontwikkelingen zichtbaar zoals de eerste ervaringen met de Wet arbeidsmarkt in balans en de WNRA. Kortom, er gebeurt op arbeidsrechtelijk gebied ontzettend veel!  

mr.dr. Pascal Kruit
prof.dr.mr. Ruben Houweling
8 NOvA PO
26-02-2021
375,-
8 uur
Videotutorial en webinar
1

Combideal boek arbeidsrecht t.w.v. € 167,50 + Videotutorial OVO en doorstart na faillissement

Combideal: het nieuwste boek Arbeidsrecht en modellen inclusief videotutorial Overgang van onderneming en doorstart na faillissement (opgenomen in december 2020) voor maar € 150,-. In deze video worden actuele ontwikkelingen in 2020 op het gebied van overgang van onderneming besproken op basis van recente rechtspraak van het Hof van Justitie. Daarnaast komen ook de doorstart na faillissement, de pre-pack en arbeidsrechtelijke consequenties van een doorstart aan bod.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
26-02-2021
150,-
1 uur
Videotutorial
1

Videotutorial: Reorganisatie

In de huidige coronacrisis hebben veel werkgevers het moeilijk. Veel (en) grote reorganisaties lijken onafwendbaar. Na jaren van economische voorspoed waarin weinig werd gereorganiseerd, zijn de do’s en dont’s, spelregels en juridische kaders bij u wellicht toe aan een opfrissing. Daarnaast heeft de Hoge Raad de afgelopen jaren enige uitleg gegeven aan onder meer de herplaatsingsverplichting en het begrip ‘uitwisselbare functie’. In deze video wordt de reorganisatie van A tot Z met u doorgesproken aan de hand van praktische casusvoorbeelden.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Actuele rechtspraak arbeidsrecht

In deze videotutorial wordt de actuele rechtspraak op het terrein van het arbeidsrecht besproken. De eerste beschikkingen rondom de i-grond, de eerste WNRA-uitspraken; na deze video bent u helemaal up-to-date. Deze cursus wordt verzorgd door twee topdocenten binnen het arbeidsrecht.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
mr.dr. Pascal Kruit
2 NOvA PO
26-02-2021
150,-
2 uur
Videotutorial
1

Videotutorial: NOW 2

Op 22 juni is de langverwachte NOW 2 verschenen. In dit videotutorial licht prof.mr. A.R. (Ruben) Houweling de nieuwe regeling toe. Aan bod komen uitvoerig de ontslagboete, nieuwe rekenregels en consequenties/doorwerking van NOW 2 op NOW 1 en omgekeerd. Na het volgen van dit videotutorial bent u weer helemaal up to date op het gebied van de NOW.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten familieprocesrecht

Tijdens deze cursus worden alle ontwikkelingen en alle nieuwe jurisprudentie op het gebied van het familieprocesrecht met u besproken. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

mr. Hanneke Ackermans - Wijn
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial
2

VAR: Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Deze videotutorial is alleen beschikbaar voor de leden van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda - s-Hertogenbosch

mr. Jan Meijer
2 NOvA PO
26-02-2021
0,-
2 uur
Videotutorial
3

VAR actualiteiten arbeidsrecht

Cursus actualiteiten arbeidsrecht met prof.mr.dr. Ruben Houweling met als sidekick mr. Lawrence van Woensel. Deze cursus is alleen beschikbaar voor leden van de VAR.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
3 NOvA PO
26-02-2021
0
3 uur
Videotutorial
2

Videotutorial: WWFT on demand

Tijdens deze online cursus wordt u op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) met het sinds kort geïntroduceerde 10-stappenplan. Als cursusmateriaal zitten er ook beide UBO-formulieren bij in zowel het Nederlands als Engels, alsmede ook de PEP-verklaring.

mr.dr. Birgit Snijder-Kuipers
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial
2

Videotutorial: Actualiteiten vreemdelingenbewaring

Deze cursus is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand.

mr. Aniel Pahladsingh
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial (on demand)
2

Videotutorial: Beëindigen huurovereenkomsten

Beëindiging van huur kan complex zijn. Allereerst moet het toepasselijke huurregime worden vastgesteld. Vervolgens moet onderzocht worden of de voorgenomen reden voor opzegging onder een wettelijke opzeggingsgrond valt. Vervolgens moeten de juiste termijnen in acht worden genomen. Ook moeten de verhuurder en huurder onderzoeken of bij het slagen van de opzeggingsgrond aanspraak bestaat op een vergoeding.

mr. Elout Korevaar
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Sociaal zekerheidsrecht, de WMO

In de cursus participatiewet komen de volgende aspecten aan bod: WMO algemeen, onderzoek, afbakening andere wetgeving, soorten voorzieningen, persoonsgebonden budget en terugvordering.

mr. Renske Imkamp
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Analyse van de recente jurisprudentie WVGGZ

Voor deze online cursus hebben wij mr.dr. Rob Keurentjes als topspreker weten te strikken. U krijgt tijdens deze cursus een analyse van de recente jurisprudentie van de nieuwe zorgwetten.

mr. dr. Rob Keurentjes
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Actualiteiten WIA

Deze cursus is erop gericht meer verdiepende kennis op te doen rondom het sociale zekerheidsrecht en meer specifiek rondom de WIA. De cursus behandelt de stand van zaken in de WIA praktijk, met de laatste jurisprudentie over de juridische kwesties die men tegen kan komen in WIA-procedures. Ook wordt uiteraard de wet- en regelgeving uitgebreid besproken. Door het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

mr. Linda Meys
2 NOvA PO
26-02-2021
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Actualiteiten strafrecht

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de diverse leerstukken in het materiële en formele strafrecht, over onderwerpen zoals medeplegen, diverse bijzondere delicten en schulduitsluitingsgronden, dwangmiddelen, bewijs etc. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recent in werking getreden wetgeving die voor de dagelijkse rechtspraktijk van belang is.

mr. Sylvia Taalman
4 NOvA PO
26-02-2021
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Recente jurisprudentie jeugdstrafrecht

In deze cursus worden recente jurisprudentie en ontwikkelingen besproken binnen het jeugdstrafrecht.

mr. Petra Breukink
1 NOvA PO
26-02-2021
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
6

Videotutorial: Erfrecht: 5 erfrechtelijke beginselen + het modeltestament

In deze cursus legt prof.mr. Bernard Schols de vijf basisbeginselen uit van het erfrecht. Daarnaast ontvangt u een draaiboek met bijbehorende achtergrondinformatie: de Advotip met de vijf erfrechtelijke beginselen. Daar komt bij een artikel over de rechtspositie van de executeur (Executele en Bewind, vijfde blok) en het (fiscale) modeltestament (laatste blok). 

prof.mr. Bernard Schols
6 NOvA PO
26-02-2021
300,-
6 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Processtukken schrijven: methoden en technieken

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt.

mr.dr. Luuk Reurich
3 NOvA PO
26-02-2021
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

mr.dr. Luuk Reurich
4 NOvA PO
26-02-2021
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
6

Actualiteiten strafrecht en strafprocesrecht 2021

Henk Peters bespreekt de voor jou relevante arresten van de Hoge Raad, Gerechtshoven en het Europese Hof gewezen in 2020 en 2021. En een stukje theorie, een deel uitspraken, en vooral wat je daarmee kan in de verdediging van jouw cliënt. Hoe vertaal je die theorie en de uitspraken naar een effectieve verdediging?

mr. Henk Peters
6 NOvA PO
10-05-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Verdedigen in strafzaken 2021

mr. Henk Peters geeft alvast een vooruitblik op de modernisering van het wetboek van strafvordering en de gevolgen daarvan voor jouw strafrechtpraktijk. Daarnaast bespreekt hij diverse strafvorderlijke leerstukken mede aan de hand van met name zeer recente jurisprudentie.

mr. Henk Peters
6 NOvA PO
11-05-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Den Haag - Wassenaar
4

Civiel jeugdrecht 2021

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

mr. Annette van Riemsdijk
4 NOvA PO
11-05-2021
250,-
13.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten Personen- en familierecht 2021

Door het volgen van deze cursus kunt u uw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen en familierechtrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

mr. Annette van Riemsdijk
6 NOvA PO
18-05-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Verdiepingscursus alimentatie met actualiteiten 2021

Na het volgen van deze cursus over alimentatierecht en -rekenen ben je weer helemaal bijgepraat waar het de laatste actualiteiten en het alimentatierekenen betreft. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

mr. Agnes van Wieren
6 NOvA PO
20-05-2021
395,-
10.00 - 17.30 uur
Vught
6

Actualiteiten en verdieping WIA 2021

Deze cursus is erop gericht meer verdiepende kennis op te doen rondom het sociale zekerheidsrecht en meer specifiek rondom de WIA. De cursus behandelt de stand van zaken in de ‘WIA praktijk’, met de laatste jurisprudentie over de juridische kwesties die men tegen kan komen in WIA-procedures. Ook wordt uiteraard de wet- en regelgeving uitgebreid besproken. Door het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er zal bovendien worden gerekend aan de hand van een complexe casus, waarbij een deel van de theorie in de casus is verwerkt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, zolang er voldoende relatie is met het onderwerp.

mr. Linda Meys
6 NOvA PO
25-05-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Leiden
6

Alimentatie en de ondernemer 2021

In deze cursus worden belangrijke uitgangspunten en jurisprudentie op het gebied van alimentatierecht bij ondernemers op een duidelijke wijze besproken en toegelicht. De wijze waarop de (omvang van de) behoefte wordt vastgesteld en de draagkracht is bij ondernemers vaak veel lastiger. Het betekent dat er inzicht nodig is in de wijze waarop een jaarrekening tot stand komt en wat de cijfers aan informatie vertellen, zowel over het verleden als de toekomst.

mr. Agnes van Wieren
6 NOvA PO
27-05-2021
395,-
10.00 - 17.30 uur
Zwijndrecht
6

Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte Eindhoven

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. Ook leidt het tot tal van vragen over de (on)mogelijkheid van verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkellandschap en nog tijdelijker worden van huurovereenkomsten, zowel van woonruimte, als van commerciële ruimten. Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte kennis van actuele jurisprudentie vergen. Onder invloed van recente uitspraken wijzigen de accenten bij de ‘gebruikelijke’ bedrijfsruimte kwesties als huurprijstoetsing, afwijkende bedingen en beëindiging van huur. Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met u de actualiteiten door.

mr. Elout Korevaar
6 NOvA PO
31-05-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten arbeidsrecht 2021

De twee absolute toppers op het terrein van het arbeidsrecht prof.mr.dr. Ruben Houweling en mr.dr. Pascal Kruit bespreken knelpunten en actualiteiten in het meest dynamische rechtsgebied. Op basis van concrete casusposities uit de dagelijkse praktijk worden tips & tricks aangereikt waarmee je direct in jouw dossiers aan de slag kunt.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
mr.dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
31-05-2021
395,-
10.00 - 17.30 uur
Nijmegen - Lent
6

Actualiteiten personen- en familierecht (inclusief relatievermogensrecht) 2021

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht.

prof.mr. André Nuytinck
6 NOvA PO
01-06-2021
375,-
11.00 - 18.00 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte Zwijndrecht

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. Ook leidt het tot tal van vragen over de (on)mogelijkheid van verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkellandschap en nog tijdelijker worden van huurovereenkomsten, zowel van woonruimte, als van commerciële ruimten. Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte kennis van actuele jurisprudentie vergen. Onder invloed van recente uitspraken wijzigen de accenten bij de ‘gebruikelijke’ bedrijfsruimte kwesties als huurprijstoetsing, afwijkende bedingen en beëindiging van huur. Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met u de actualiteiten door.

mr. Elout Korevaar
6 NOvA PO
01-06-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Zwijndrecht
6

Actualiteiten strafrecht 2021 (met mr. Sylvia Taalman)

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de diverse leerstukken in het materiële en formele strafrecht, over onderwerpen zoals medeplegen, diverse bijzondere delicten en schulduitsluitingsgronden, dwangmiddelen, bewijs etc. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recent in werking getreden wetgeving die voor de dagelijkse rechtspraktijk van belang is.

mr. Sylvia Taalman
6 NOvA PO
07-06-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Zwolle
6

Actualiteiten Ondernemingsrecht 2021

Tijdens deze cursus wordt het vennootschapsrecht op een pragmatische en inzichtelijke manier behandeld door mr. Remco Bijlsma.

mr. Remco Bijlsma
6 NOvA PO
08-06-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Vught
12

Tweedaagse basiscursus erfrecht 2021

Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

prof.mr. André Nuytinck
12 NOvA PO
10-06-2021
790,-
11.00 - 18.00 uur
Vianen
6

Verdieping familieprocesrecht 2021

mr. Hanneke Ackermans - Wijn
6 NOvA PO
10-06-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht 2021

Tijdens deze cursus zullen de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht worden besproken betreffende regelgeving en jurisprudentie omtrent de Wia en de Ziektewet. Uiteraard worden ook de verschillende Wia-uitkeringen en de Wia-beoordeling aangehaald. Ook zal er worden ingegaan op een belangrijk Wia-aspect: de theoretisch en praktische schatting en de daarbij relevante jurisprudentie. Daarnaast passeren de processuele aspecten in Wia en ZW-procedures de revue en zal dus ook de Algemene wet bestuursrecht worden besproken. Kortom, met deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

mr. Linda Meys
6 NOvA PO
22-06-2021
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Vreemdelingenrecht 2021

Het vreemdelingenrecht blijft zich razendsnel ontwikkelen onder invloed van politieke veranderingen, nieuwe Europese regelgeving en richtinggevende uitspraken van de Europese Hoven in Luxemburg en Straatsburg. Ook in de nationale rechtspraak zijn er vele richtinggevende uitspraken die van belang zijn voor de praktijk. Deze cursus is een mooie mix van reguliere en asielonderwerpen.

mr. Aniel Pahladsingh
4 NOvA PO
24-06-2021
250,-
13.00 - 17.30 uur
Leiden
6

Actualiteiten arbeidsrecht 2021

De twee absolute toppers op het terrein van het arbeidsrecht prof.mr.dr. Ruben Houweling en mr.dr. Pascal Kruit bespreken knelpunten en actualiteiten in het meest dynamische rechtsgebied. Op basis van concrete casusposities uit de dagelijkse praktijk worden tips & tricks aangereikt waarmee je direct in jouw dossiers aan de slag kunt.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
mr.dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
28-06-2021
395,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen