Cursus Actualiteiten Arbeidsrecht:
End of year update 2019

5 november

Arnhem

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Arnhem
19 november

Alphen aan den Rijn

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Alphen aan den Rijn

Cursus Actualiteiten Arbeidsrecht:
End of year update 2019

Breaking news: werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband
 
Zojuist heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen in de ‘slapers-kwestie’.
De Hoge Raad verwerpt de eerste drie vragen (‘omgekeerde Stoof-toetsing’).
Op de vierde vraag – artikel 7:611 BW – antwoordt de Hoge Raad, aldus:

Als is voldaan aan de vereisten van art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder b, BW voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van art. 7:611 BW, gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.

Op dit uitgangspunt moet een uitzondering worden aanvaard als – op grond van door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden – de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Zo’n belang kan niet gelegen zijn in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

Ruben Houweling zal tijdens deze cursus dieper ingaan op bovenstaande uitspraak. Daarnaast neemt Ruben u in 4 uur tijd mee door alle recente highlights van het arbeidsrecht. Uiteraard staat de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Compensatieregeling Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemers meer dan centraal tijdens deze cursus. En als de Hoge Raad een beetje meewerkt… uiteraard alle aandacht voor de prejudiciele vragen over slapende dienstverbanden. Maar ook Kolom (gedeeltelijke transitievergoeding), Amsta (herstelveroordeling en transitievergoeding), Wilco (loon na ontslag op staande voet) en New Hairstyle deel II (begroten billijke vergoeding) krijgen ruimschoots baan, om nog maar te zwijgen van de rechtspraak op het terrein van vakantieverlof (Hof van Justitie), overgang van onderneming, bijzondere bedingen en kwalificatieperikelen (Deliveroo I en II). Kortom, een absolute aanrader voor iedereen die zich met arbeidsrecht bezighoudt en in een dagdeel weer helemaal up-to-date wenst te zijn!

Dinsdag 5 november 2019 in het Van der Valk hotel te Arnhem (gelegen naast de A50 / A12), 13:00 uur tot 17:30 uur
Dinsdag 19 november 2019 in het Van der Valk hotel te Alphen aan den Rijn, 13:00 uur tot 17:30 uur

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

Dhr. prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling Ruben Houweling studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken. Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind Advocaten te Amsterdam.