Actualiteiten Erfrecht

17 juni

Roermond

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Roermond

Actualiteiten Erfrecht

Het aantal procedures in het erfrechtelijk domein neemt toe. In de praktijk krijgen advocaten dan ook steeds meer met het materiële erfrecht te maken als ook met de specifieke regels voor procederen in het erfrecht.

Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv.) loopt met u door de onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen.
Voor een goed begrip van het erfrecht is kennis van de kerndoelen nodig. Wat zijn deze? Hoe is Boek 4 BW opgebouwd? Allereerst wordt stilgestaan bij de algemene bepalingen van erfrecht en het versterferfrecht (Groepen- of parentelenstelsel; Wettelijke verdeling en andere wettelijke rechten). Vervolgens komt het Testamentair erfrecht aan de orde (Uiterste wil; Uiterste wilsbeschikking en het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen).

Na deze algemene inleiding komen thema’s waar recent en/of regelmatig over geprocedeerd wordt aan de orde. Denk aan de commoriëntenregel; aanvaarden/verwerpen van nalatenschappen en de gevolgen daarvan; verdelingsprocedures (inbreng, niet verdelen, wijze van verdelen, etc.); de geldigheid van testamenten; de uitleg van (levens-) testamenten en de positie van de langstlevende en kinderen in het erfrechtelijk domein. Hoe verhoudt het erfrecht zich tot het vermogensrecht? Welke rol speelt het begrippenpaar redelijkheid en billijkheid?

Advisering bij nalatenschappen gaat verder dan het in huis hebben van juridisch technische vaardigheden. Conflictdiagnose en proces begeleiding zijn van wezenlijk belang voor de kwaliteit van uw advies en maakt het verschil voor uw cliënt. Na het volgen van deze cursus beschikt u over meer inzicht in de verschillende situaties die zich zowel voor als na overlijden (kunnen) voordoen en bent u beter in staat deze adequaat te begeleiden.
Wat speelt er werkelijk bij nalatenschapsconflicten? Uw cliënt bevindt zich tussen rouw, verdriet en juridische werkelijkheid. Hoe gaat u daar mee om? Wat valt er te leren uit recente jurisprudentie? Wat kunt u het beste doen bij (dreigende) conflicten bij nalatenschappen? Kan de kans op een procedure over de nalatenschap sterk wordt gereduceerd en zo ja, is dit in een specifiek geval wenselijk? Wie zijn partij? Hoe gaat u om met de wensen en drijfveren van cliënt(en), andere nabestaanden, professionele derden en de erflater. Wat doet u als één nabestaande zich niet voegt in het conflict?

Tijdens deze praktische verdiepingscursus krijgt u handvatten om te kunnen adviseren bij nalatenschappen en eigendomsovergang van de ene naar de andere generatie .
Naast aandacht voor het adviseren en procederen in het erfrecht komt aan de orde hoe u kunt contracteren in het erfrechtelijk domein. U krijgt diverse scenario’s en tips om het geleerde efficiënt in uw praktijk toe te passen.

U krijgt tijdens de cursus diverse scenario’s en handvatten om het geleerde efficiënt in uw praktijk toe te passen.

Deze cursus zal plaatsvinden op 3 december van 13.00 uur tot 17.30 uur in Arnhem. 
12.30 – 13.00 uur     Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur     Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur     Pauze
14.45 – 16.15 uur     Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur     Pauze
16.30 – 17.30 uur     Cursus deel 3
17.30 uur                   Afronding cursus

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.