Cursus Actualiteiten Slachtofferzaken

Cursus Actualiteiten Slachtofferzaken

In december 2010 leidde de aanhouding van Robert M. tot de nodige beroering. De schokkende feiten, de vele slachtoffers en hun jonge leeftijd maakten het een zedenzaak van ongekende omvang. Het onderzoek in deze zedenzaak werd onder meer geleid door de heer Jan de Jong, teamleider zeden van de politie Amsterdam. Hij komt vertellen over de ins en outs van het onderzoek en geeft de slachtofferadvocaat een interessante inkijk in de politiekeuken.

“De afgelopen jaren is een stevige impuls gegeven aan de positie van het slachtoffer. Goede juridische ondersteuning door een slachtofferadvocaat is daarbij noodzakelijk”
Minister Dekker in zijn brief aan de Kamer van 9 januari 2019 over de rol van de slachtofferadvocatuur

De laatste jaren zijn de rechten van slachtoffers van (met name) ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken steeds verder uitgebreid. Waar het slachtoffer vroeger alleen maar aanspraak kon maken op een klein bedrag aan schadevergoeding, is de rol van het slachtoffer bij de behandeling van een strafzaak aanzienlijk uitgebreid. Al vanaf het moment van aangifte kunnen slachtoffers informatie krijgen over hun rechten en zijn zij betrokken in het strafproces. Doel van de Europese richtlijn minimumnormen voor slachtoffers en de Aanwijzing slachtofferrechten is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het slachtoffer zich tijdens de behandeling van een strafzaak zelfs mag uitlaten over het bewijs en de strafmaat. Ook de aard en omvang van de vordering benadeelde partij is niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden. Al deze veranderingen betekenen ook dat de rol van de slachtofferadvocaat enorm veranderd is.  

Om een slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf of zedendelict juridisch goed te kunnen ondersteunen, is kennis van en ervaring met het strafproces onontbeerlijk. In deze cursus behandelen de docenten aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusposities de huidige en aankomende wetgeving en actuele jurisprudentie over onderwerpen als:

  • Recht op processtukken;
  • Spreekrecht;
  • Schadevergoeding;
  • Onevenredige belasting van het strafgeding;
  • Schadevergoedingsmaatregel;
  • Artikel 12 Sv;
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De cursus is erop gericht om u praktische tips te geven die u direct kunt toepassen bij het verlenen van juridische bijstand aan slachtoffers in strafzaken. In tegenstelling tot veel andere cursussen gaat deze cursus niet alleen over de vordering benadeelde partij en het opstellen van een vordering, maar gaat de cursus veel dieper in op wat er nodig en mogelijk is voor slachtoffers en hun advocaten in het strafproces.     

Na het volgen van deze cursus heeft u de punten behaald die u nodig heeft voor de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De docenten, mr. Floor Oehlen en mr. Phil Boonen, hebben de specialisatieopleiding rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers gevolgd en hebben beiden jarenlange ervaring in het bijstaan van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken. Zij zijn lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (Langzs) en oprichters van het slachtofferpiket.

Deze cursus is in april 2019 beoordeeld met een 9,3!

Donderdag 31 oktober in het Van der Valk hotel te Den Bosch – Vught (gelegen naast de A2 / A65)

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.15 uur     Cursus deel 3
15.15 – 15.30 uur     Pauze
15.30 – 16.30 uur     Cursus deel 4
16.30                          Afsluiting

mr. P.G.J.M. (Phil) Boonen
Phil Boonen is advocaat bij Bergmans & Partners Advocaten te Sittard. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na een korte periode als (junior) docent aan diezelfde universiteit is hij in 2000 gaan werken als advocaat, waarbij de focus steeds meer is komen te liggen op strafzaken, jeugdzaken en Bopz zaken. De laatste jaren is hij zich steeds meer gaan toeleggen op het bijstaan van slachtoffers en nabestaanden van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Phil is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Daarnaast is Phil nog advocaat-trainer in de Beroepsopleiding Advocatuur.

mr. F.W. (Floor) Oehlen
Floor Oehlen is strafrechtadvocaat bij Crombag Oehlen Advocaten. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. In 2002 is zij gaan werken als advocaat in strafzaken. Binnen en buiten het strafrecht heeft zij in het bijzonder aandacht voor de belangen van jeugdigen, cliënten met psychische problematiek en slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Floor is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Floors aanpak kenmerkt zich door passie, bevlogenheid en een winnaarsmentaliteit.

Jan de Jong
Bureauchef Zeden bij Politie Eenheid Amsterdam, operationeel specialist.