De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je onze algemene voorwaarden aan.

Algemene voorwaarden

Inschrijving cursus

U kunt zich door middel van onderstaande opties inschrijven voor een cursus bij MR. in opleidingen:

 • Via onze website. U kunt gebruik maken van de “aanmeldbutton” bij de cursus van uw keuze;

 • per mail, te sturen naar info@mrinopleidingen.nl. Gelieve in deze mail aan te geven voor welke cursus u zich wenst in te schrijven;

 • telefonische aanmelding via +31 (0)24 - 420 0247.

Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Algemene voorwaarden

Betaling cursus

Na inschrijving van de cursus ontvangt u van ons een factuur per e-mail. In beginsel dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door MR. in opleidingen gehanteerde prijzen exclusief BTW.

De cursusprijs dient in elk geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. In geval van niet tijdige betaling van de cursusprijs ontvang u van ons een herinnering. Vanaf de derde herinnering zullen er EUR 25,00 administratiekosten exclusief btw in rekening gebracht worden boven op het reeds gefactureerde bedrag. Mocht na deze herinneringen de factuur niet worden betaald, ontvangt u van ons een formele ingebrekestelling met een aanzegging buitengerechtelijke incassokosten (15% van de hoofdsom). Blijft ook dan betaling uit, zal de vordering worden doorgezet naar een incassokantoor.

In het geval werkgever van cursist voor betaling van de cursusprijs zorgdraagt, maar in gebreke
blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Bij een niet tijdige betaling van klassikale cursussen kan MR. in opleidingen u de toegang tot cursussen verbieden. Bij niet tijdige betaling van online cursus(sen) kan MR. in opleidingen u de toegang tot het account ontzeggen.

Annulering cursus

U kunt uw aanmelding voor een cursus tot 5 werkdagen (werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Annuleren kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@mrinopleidingen.nl of telefonisch via 024 - 420 024 7.

Na verloop van deze termijn bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kan in dit geval de gereserveerde plaats zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Cursus voltekend

Het kan natuurlijk voorkomen dat er geen plekken meer beschikbaar zijn voor een cursus waarvoor u zich wenst in te schrijven. In dit geval zullen we u op een wachtlijst plaatsen. Deze wachtlijst werkt op volgorde van aanmelding.

Toegang en deelname cursus

U krijgt toegang tot de klassikale cursus indien u zich heeft ingeschreven voor die specifieke cursus en op de deelnemerslijst staat vermeldt van MR. in opleidingen.

Bij een online cursus krijgt u na aanmelden een bevestigingsmail dat de betreffende cursus beschikbaar is in uw account. Tenzij de cursus verwacht wordt en nog niet per direct beschikbaar is. Mocht van het laatste sprake zijn, dan ontvangt u een mail als de online cursus beschikbaar is.

Bij de online cursussen verleent MR. in opleidingen aan de cursist een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief en niet overdraagbaar recht van gebruik te maken van het online platform van aanbieder en om de cursus te volgen voor studiedoeleinden.

Beschikbaarheid online cursus

MR. in opleidingen biedt de online cursus aan op basis van een inspanningsverplichting. MR. in opleidingen kan hierbij niet de garantie geven dat de cursus te allen tijde en zonder storingen toegankelijk is. MR. in opleidingen kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of uitvallen van de cursus.

De cursist is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de eigen infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (zoals bijvoorbeeld een goede internetverbinding).

MR. in opleidingen is gerechtigd om de online cursus en/of website of delen hiervan (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik van deze te beperken indien dit in de opvatting van MR. in opleidingen noodzakelijk is.

Certificaat klassikale cursus

U ontvangt van ons een certificaat van de door u gevolgde cursus indien u de gehele cursusduur aanwezig bent geweest en de presentielijst (zowel aan het begin als aan het einde van de cursus) heeft getekend. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent om de gehele cursusdag bij te wonen. In dat geval ontvangt u van ons een certificaat corresponderend met het aantal lesuren dat u heeft gevolgd.

Certificaat online cursus

Na het volgen van een online cursus dient u de toetsvragen in het online portal te beantwoorden. U ontvangt een certificaat indien u de toetsvragen met een voldoende heeft beantwoord. U kunt dit certificaat downloaden in uw account.

Het wijzigen van programmaonderdelen en/of docenten

MR. in opleidingen behoudt het recht voor om cursussen, programmaonderdelen, docenten en/of locaties te wijzigen. Indien dit mogelijk is, zullen aangemelde cursisten hier voorafgaand de cursus van op de hoogte worden gebracht.

Abonnementen

MR. in opleidingen biedt abonnementen aan tegen een vooraf vastgestelde prijs. Alle abonnementen hebben een looptijd van 12 maanden en gaan in op het moment dat ze worden afgesloten. Opzeggen is mogelijk uiterlijk één maand voor verlengingsdatum. Een opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden. Na opzegging ontvangt je van MR. in opleidingen een bevestiging van de opzegging per e-mail. Na het verstrijken van de opzegtermijn wordt het abonnement automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden.

De abonnementen van MR. in opleidingen zijn persoonsgebonden. Indien sprake is van verhindering van deelname aan een cursus kan geen vervanger in de plaats worden gesteld. MR. in opleidingen behoudt zich het recht voor te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs.

Live een hybridebijeenkomst bijwonen valt niet onder het online abonnement. Diverse hybridebijeenkomsten zullen worden opgenomen en achteraf on demand beschikbaar gesteld worden binnen het online abonnement.

Alle overige bepalingen uit deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de abonnementen van MR. in opleidingen.

Incompany cursussen

MR. in opleidingen biedt incompany cursussen aan voor organisaties die hier behoefte aan hebben. Bij interesse in een incompany cursus ontvangt u van ons een offerte. Bij goedkeuring van deze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de door partijen gemaakte afspraken.

Annulering van een incompany cursus na bevestiging is alleen mogelijk na overleg met MR. in opleidingen en na goedkeuring van MR. in opleidingen.

Privacy

MR. in opleidingen verwerkt uw gegevens om uitvoering te geven aan haar overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over de diensten van MR. in opleidingen. MR. in opleidingen biedt de mogelijkheid u uit te kunnen schrijven voor e-mails.

Beeldmateriaal en foto’s

MR. in opleidingen kan voor marketingdoeleinden foto’s en ander beeldmateriaal opnemen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en/of andere evenementen. Tevens kan MR. in opleidingen beeldmateriaal opnemen zodat cursussen digitaal, achteraf teruggekeken kunnen worden. Mocht u dit niet op prijs stellen, verzoekt MR. in opleidingen u dit vooraf de cursus aan haar kenbaar te maken.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom berust bij MR. in opleidingen. Geen enkele passage uit deze overeenkomst is bedoeld om rechten over te dragen aan cursisten of derden.

De cursist mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MR. in opleidingen cursussen:

 • downloaden

 • kopiëren

 • overdragen

 • publiceren

 • verveelvoudigen

 • verspreiden

 • bewerken

 • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken, wijzigen of verbergen

Aansprakelijkheid

In geval MR. in opleidingen voor schade aansprakelijk zou zijn jegens de cursist, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot directe schade en beperkt tot de door de cursist in het lopende kalenderjaar aan MR. in opleidingen betaalde vergoedingen. Alleen indien sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van MR. in opleidingen geldt dit niet. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot alle personen waarvoor MR. in opleidingen verantwoordelijk zou zijn.

Klachtenregeling

Wij streven er naar de beste kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een gevolgde opleiding of cursus. Een klacht indienen kan door contact op te nemen met MR. in opleidingen via de gemelde contactgegevens aan het einde van de algemene voorwaarden. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze duidelijk te zijn omschreven met vermelding van naam, adres, woon- of vestigingsplaats en telefoonnummer. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. Wij streven er naar de klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

NB: de klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende opleiding heeft plaatsgevonden door organisator MR. in opleidingen ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn gaan we er vanuit dat u akkoord bent met de diensten die organisator MR. in opleidingen heeft geleverd. Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.

Nederlands recht

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen.

Hoe kunt u ons bereiken?

MR. in opleidingen
Kamerlingh Onnesstraat 5b
6603 AX Wijchen (Nijmegen)

*MR. in opleidingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.