De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Twee handen schudden boven een laptop en een contract

Online cursus het beëindigen en wijzigen van overeenkomsten 2022

Deze cursus is opgenomen in september 2022.

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs een wijziging van het contract met terugwerkende kracht.

Dit geldt uiteraard met name in situatie van overmacht zoals de coronacrisis inzichtelijk heeft gemaakt. Uitvoerig komt aan bod op welke wijze door de lockdownmaatregelen overeenkomsten kunnen worden aangepast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Hierbij gaat het niet alleen om de regeling van de onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) maar ook om de algemene werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW), vooral de aanpassing buiten rechte dient te geschieden. Uitvoerig wordt eveneens ingegaan op de bijzondere rechterlijke bevoegdheid van art. 6:258 lid 1 tweede zin en art. 6:260 die bij uitstek bij aanpassing door de lockdownmaatregelen relevant zijn.

Voorts hebben twee recente uitspraken van de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen op de in de eerste alinea genoemde kwesties een nieuw licht geworpen, zowel rond de ontbinding wegens een tekortkoming (HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810), als rond de vernieling wegens dwaling (HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046) Welke actie heeft de voorkeur? Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten? Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal.

Sinds het principiële arrest over de opzegging van duurovereenkomsten (HR 28 oktober 2011, ECLI:NK:HR:BQ9854 (De Ronde Venen) is een groot aantal arresten over deze vorm van opzegging gewezen (onder meer: HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ Group), HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3232), HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270 (Nanada/Golden Earring), HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam)). De redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1) speelt hier, naar haar aard, een bij uitstek casusgevoelige rol. Aan de hand van deze recente jurisprudentie wordt het geldend recht ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten in kaart gebracht. 

Deze diverse leerstukken worden in de cursus in onderlinge samenhang besproken. De cursus biedt aldus een horizontale vergelijking van de leerstukken die het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten in het algemene Contractenrecht beheersen. Het gaat met name om onvoorziene omstandigheden (6:258 BW), dwaling (6:228 BW) en ontbinding wegens een tekortkoming (6:265 BW). Deze vergelijking maakt het mogelijk om de verschillende vereisten van deze bevoegdheden (wel/ geen verzuim, wel/ geen toerekenbaarheid etc.) en verschillen in rechtsgevolgen (wel/ geen terugwerkende kracht, wel/ geen aanpassingsbevoegdheid etc.) in kaart te brengen. Aldus wordt het omvangrijke gebied van grijstinten tussen het ‘contractuele alles’ (een onberispelijk contract) en het ‘contractuele niets’ (de volledige teloorgang van het contract) in kaart gebracht.

De cursus biedt concrete aanbevelingen en handvatten voor de procespraktijk en geeft tips voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.

Voor wie?
Deze online cursus verbintenissenrecht is bestemd voor de advocaten en andere juristen die met contracten werken. Als advocaat behaal je met deze juridische cursus 4 PO-punten in het kader van de permanente opleiding advocatuur van de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!